[NEW] 5 Minute Chocolate Cake In Microwave/Rich & Moist Chocolate Cake Without Oven 2020

5 Minute Chocolate Cake In Microwave/Rich & Moist Chocolate Cake Without Oven

Likes: 1276 – Dislikes: 41

5 Minute Chocolate Cake In Microwave/Rich & Moist Chocolate Cake Without Oven

Ingredients:

Plain flour 90g. Or 1/2cup+2tbsp
Cocoa powder 40g. Or 1/3cup+1tbsp
Baking powder 1/2tsp
Baking soda 1/2tsp
Salt a pinch
Sugar 175g. Or 3/4cup+2tbsp
Oil 60ml. Or 1/4cup
Egg 1Large
Hot milk 150ml. Or 1/2cup+2tbsp
Coffee 1/2tbsp
Microwave for 5 minutes

Chocolate Ganache

Milk Chocolate 130g Or 3/4cup
Dark Chocolate. 60g. Or 1/3cup
Double Cream. 150ml Or 1/2 cup+2tbsp
Microwave for 1 minute
cake chocolate
5 minute chocolate cake,rich & moist chocolate cake,no oven chocolate cake,quick and easy chocolate cake,no butter chocolate cake,microwave chocolate cake,chocolate cake

21 thoughts on “[NEW] 5 Minute Chocolate Cake In Microwave/Rich & Moist Chocolate Cake Without Oven 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *