[NEW] Cream Cheese Butter Cake – Bánh Bông Lan Bơ Cream Cheese 2020

Cream Cheese Butter Cake – Bánh Bông Lan Bơ Cream Cheese

Likes: 285 – Dislikes: 1

The Cream Cheese Butter Cake Recipe (for 2 mini loaf pans size 15 x 8 x 5 cm or 1 regular 18 – 20cm loaf pan)

180g flour
1 tsp baking powder
1/4 tsp salt

3 eggs (55g each)
1 tsp vanilla extract

120g softened butter
80g cream cheese (room temperature)
160g caster sugar

My baking and camera equipments:
Mini loaf pan (Amazon Associates):

Thanks for watching !
cake cream
Thy Than,cream cheese,cream cheese cake,cream cheese pound cake,pound cake,butter cake,bánh bông lan bơ,loaf cake

15 thoughts on “[NEW] Cream Cheese Butter Cake – Bánh Bông Lan Bơ Cream Cheese 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *