[NEW] Microwave Oreo Cake (CHOCOLATE!!) 2020

Microwave Oreo Cake (CHOCOLATE!!)

Likes: 1856 – Dislikes: 28

We made another microwave recipe for you!
ENJOY!
Subscribe for more:

Links for you:
Twitter:
Facebook:
Tumblr:
Google+:

Niki:
Twitter-
Facebook-

Sammy:
Twitter:
Facebook:
cake chocolate
Twins,British Twins,British YouTubers,British,England,UK,British Accent,Vlogging,Vlog,YOLO,Swag,Lol,Funny Video,Oreo,Oreo cookies,Milk,recipe,cooking video,cooking,baking,baking cookies,chocolate cake,cake,microwave recipes,microwave cake,easy recipe,quick dessert,Cookie,Cookies,chocolate,food porn,food,yolo,swag

36 thoughts on “[NEW] Microwave Oreo Cake (CHOCOLATE!!) 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *