[NEW] Dutch Chocolate Cake With Golden Effect|Cake Icing|How To Make Black Rose|#SONI'S RASOI GHAR 2020

Dutch Chocolate Cake With Golden Effect|Cake Icing|How To Make Black Rose|#SONI'S RASOI GHAR

Likes: 21 – Dislikes: 4

Make a tasty & Beautiful Dutch Chocolate cake with Golden Effect & Black Roses with Texture.
For Ganash:
200g amul fresh cream
400 g dark chocolate compound
#dutch chocolate cake#golden effect cake

Chocolate cake recipe

Doll cake recipe

cake cream
#chocolate dutch truffle cake,#dutch chocolate cake taste,#double dutch chocolate cake,#dutch chocolate cake meaning,#dutch chocolate cake price,#dutch chocolate cake ingredients,#dutch chocolate cake recipe,#eggless,#dutch chocolate cake with golden effect,#chocolate cake with black roses,#black roses,#how to make,#how to make golden effect cake,#chocolate cake,#soni’s rasoi ghar,#soni rasoi ghar,#best chocolate cake design,#cake design,#dutch chocolate cake

27 thoughts on “[NEW] Dutch Chocolate Cake With Golden Effect|Cake Icing|How To Make Black Rose|#SONI'S RASOI GHAR 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *