[NEW] [YTP] MICHAEL ROSEN'S CHOCOLATE BOY OBSESSION! 2020

[YTP] MICHAEL ROSEN'S CHOCOLATE BOY OBSESSION!

Likes: 197484 – Dislikes: 2684

Micheal Rosens Chocolate boy story. Very Fun. Fun times with Michael. Thank you to all the people who wrote the captions.

Join the Discord!
Instagram –
Twitter –

I use Final Cut Pro X to edit my videos.

DISCLAIMER: This Video is a parody/YTP

For all the people saying that I am making fun of him:

cake chocolate
Michael Rosen,Michael Rosen ytp,YTP,Michael Rosen Chocolate Cake,Michael Rosen Chocolate cake Y,LukeVid,Michael Rosen YTP,Michael Rosen Banter part 5

27 thoughts on “[NEW] [YTP] MICHAEL ROSEN'S CHOCOLATE BOY OBSESSION! 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *