[NEW] No Bake Chocolate Coconut Cake 2020

No Bake Chocolate Coconut Cake

Likes: 130 – Dislikes: 5

🍏 SUBSCRIBE HERE: 🍏

A quick and easy, no bake recipe for sweet chocolate coconut cake. No baking involved.

Ingredients:

Whole wheat rusk 80 grams
Dark chocolate 50 grams
Melted butter 50 grams
Rasped coconut 200 grams
Sweetened Condensed milk 180 grams
Dark chocolate 50 grams
White chocolate 25 grams
cake chocolate
No bake Chocolate Coconut Cake,Coconut Cake,Chocolate Coconut Cake,Chocolate Cake,easy made cake,Rasped coconut,No Bake Chocolate Biscuit Cake,Cake (Type Of Dish),Chocolate (Food),Biscuit (Fo

6 thoughts on “[NEW] No Bake Chocolate Coconut Cake 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *