[NEW] Bourbon Biscuit Cake/Chocolate Cake Recipe/Cake Recipe Malayalam/Almaz Thamtar. 2020

Bourbon Biscuit Cake/Chocolate Cake Recipe/Cake Recipe Malayalam/Almaz Thamtar.

Likes: 27 – Dislikes: 0

Ingredients

Bourbon biscuit 4 pkt small(28 pcs)
Cadburry chocolate 1 pkt
Milk 1 glass+ 1 tbs
baking powder 1 tsp (optional)
butter for greasing
cake chocolate
#Bourbon Biscuit Cake,#Easy Chocolate Cake,#Leftover biscuit cake,#Cake recipe malayalam

16 thoughts on “[NEW] Bourbon Biscuit Cake/Chocolate Cake Recipe/Cake Recipe Malayalam/Almaz Thamtar. 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *