[NEW] how to make a cake 🎂 in cooker | koko Gigi's kitchen 2020

how to make a cake 🎂 in cooker | koko Gigi's kitchen

Likes: 17 – Dislikes: 1

A subscribe and like would be appreciated🤗🤗
Ingredients ✍️
1 Flour/مےدہ
2 eggs
3 sugar
4 vanilla essence
5 baking powder
6 butter or oil
how to make a cake
[vid_tags]

8 thoughts on “[NEW] how to make a cake 🎂 in cooker | koko Gigi's kitchen 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *