[NEW] chocolate mousse cake/A B C D Theme cake/chocolate cake/vid-0062 2020

chocolate mousse cake/A B C D Theme cake/chocolate cake/vid-0062

Likes: 118 – Dislikes: 1

chocolate mousse cake/A B C D Theme cake

ingredients

chocolate cake
whipping cream
chocolate ganache
nuts
chocolate chips
fondant

vanilla sponge cake—

chocolate sponge cake-

Island Cake-

sadya cake-

black Forest cake-

red velvet cake-

Music Credits – Beach
Musician – Jeff kaale
cake chocolate
chocolate cake,chocolate mousse cake,theme cake,A B C D Theme cake,birthday cake,girls birthday cake,boy’s birthday cake,girls theme cake,boy’s theme cake,preschoolar cake

36 thoughts on “[NEW] chocolate mousse cake/A B C D Theme cake/chocolate cake/vid-0062 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *