[NEW] 김밥을 꿈꾸는 생크림 롤케익 Fresh Cream Gimbap Roll Cake 김밥 롤케이크 2020

김밥을 꿈꾸는 생크림 롤케익 Fresh Cream Gimbap Roll Cake 김밥 롤케이크

Likes: 2 – Dislikes: 0

김밥이 생크림 롤케이크로! 상자를 열면 김밥모양이에요.
보기만해도 신기하고 재미난 김밥 생크림 롤케익!
달콤함과 새콤함이 가득 입 안에서 부드럽게 녹아요.

‘김밥을 꿈꾸는 생크림 롤케익’ 시크릿 레서피! Secret recipe
100% 1등급 밀가루와 100% 국산 우유크림을 사용했다고 합니다.
김밥의 김은 다크 코코아,
밥은 생우유 가득 생크림,
달걀지단은 레몬커드,
새콤달콤 망고가나슈 단무지,
알록달록 우엉, 당근, 햄 시트와 폭신폭신 롤시트..

모양도 맛도 이쁜 상큼 달달한 롤케이크
눈으로 한번 재미나게 먹고 맛으로 또 한 번 행복한
‘김밥을 꿈꾸는 생크림 롤케익’ 입니다.

-MEILLEURGATEAU 밀러가또

-음악출처 : Youtube Audio Library
Christmas Village – Aaron Kenny
Holly Dazed – RKVC
Happy Birthday (at the Pub) – E’s Jammy Jams
Fantasyland – Quincas Moreira
cake cream
#김밥롤케익,#롤케익,#김밥롤케이크,#생크림,#케익선물,#도지마롤,#케이크,#리테일커머스,#김밥,#크리스마스,#밀러가또,#꿈꾸는생크림롤케익,#gimbap,#freshcream,#roll,#cake

2 thoughts on “[NEW] 김밥을 꿈꾸는 생크림 롤케익 Fresh Cream Gimbap Roll Cake 김밥 롤케이크 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *