[NEW] Homemade Easy Cake Cream | Easy Butter Cream Frosting | Homemade Cake Cream Frosting 2020

Homemade Easy Cake Cream | Easy Butter Cream Frosting | Homemade Cake Cream Frosting

Likes: 71 – Dislikes: 20

How to make Butter Cream / Cake Cream

Ingredients
Butter 50gm
powdered sugar 50gm
vanilla essence 1/4tsp
cake cream
Cake Cream,Butter Cream

2 thoughts on “[NEW] Homemade Easy Cake Cream | Easy Butter Cream Frosting | Homemade Cake Cream Frosting 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *