[NEW] Sims3- The Birthday Cake Marathon 2020

Sims3- The Birthday Cake Marathon

Likes: 31 – Dislikes: 6

Showing the aging process in The Sims 3 (and what random events can occur). Birthday cakes make them magically age! You can only do it once a day though.
cake birthday
Sims,genetics,aging,baby,mother,MC,Chris,DQ,Blizzard

19 thoughts on “[NEW] Sims3- The Birthday Cake Marathon 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *