[NEW] Butter cream frosting for cake recipe in Hindi. 2020

Butter cream frosting for cake recipe in Hindi.

Likes: 45 – Dislikes: 5

We need ingredients
1:corn starch -1/2 cup
2: sugar powdered – to taste
3:cream-1 cup
4:milk-2tbsp
5:butter-50gm
6:red fort colour-less than 1/8tsp
7:water-1tbsp
cake cream
[vid_tags]

8 thoughts on “[NEW] Butter cream frosting for cake recipe in Hindi. 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *