[NEW] Mapishi ya chocolate cake laini sana 2020

Mapishi ya chocolate cake laini sana

Likes: 44 – Dislikes: 12

Ingredients

2cups all purpose flour
1cup of granulated white sugar
3tbs of cocoa powder
4 eggs
1/2tsp baking powder
1/2tsp baking soda
pinch of salt
cake chocolate
YouTube Editor

6 thoughts on “[NEW] Mapishi ya chocolate cake laini sana 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *