[NEW] Fireman Sam Birthday Cake 2020

Fireman Sam Birthday Cake

Likes: 34 – Dislikes: 6

It’s a Fireman Sam kinna birthday! This fireman Sam birthday cake is a vanilla sponge with whipped chocolate ganache filling… And the toys are for birthday boy to keep!
cake birthday
craftsy cakes,fireman sam,cake,colored sponge,fire theme cake,birthday cake,chocolate ganache

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *