[NEW] How to make a one stroke "sample" cake 2020

How to make a one stroke "sample" cake

Likes: 151 – Dislikes: 13

Learn how to create a “mini” one stroke cake, using minimal paint. This is handy for testing new colour combinations before making an entirely new one stroke.
how to make a cake
one stroke,face paint

7 thoughts on “[NEW] How to make a one stroke "sample" cake 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *