[NEW] Opera cake 歌剧院蛋糕 Gâteau opéra Chocolate coffee 巧克力咖啡 Café chocolat 2020

Opera cake 歌剧院蛋糕 Gâteau opéra Chocolate coffee 巧克力咖啡 Café chocolat

Likes: 6196 – Dislikes: 86

Ingredients

Joconde biscuits
(Mold of 40cmx30cm)
3 eggs
Almond powder 125g
icing sugar 125g
2 egg whites
Sugar 10g
Cake flour 20g
Melted butter 20g
180 ° C (356 ° F) for 10 minutes

Coffee buttercream
Sugar 100g
Espresso 35g
Syrup 118 ° C (244 ° F)
2 egg yolks
Softened butter 180g

Chocolate ganache
Dark chocolate 80g
Milk 50g
Butter 20g

Coffee syrup
Water 200g
Sugar 60g
Espresso 50g
Golden rum 20g

Chocolate frosting
Dark Chocolate 100g
Cocoa butter 50g
Grape seed oil 10g

配料

乔孔德饼干
(40cmx30cm模具)
3个鸡蛋
杏仁粉 125g
糖粉 125g
2个蛋清
糖10g
低筋面粉 20g
融化黄油20g
180℃(356℉)烤10分钟

咖啡奶油霜
砂糖100g
意式浓缩咖啡 35g
糖浆118℃(244℉)
2个蛋黄
软化黄油 180g

巧克力甘纳许
黑巧克力 80g
牛奶 50g
黄油 20g

咖啡糖浆
水 200g
糖60g
意式浓缩咖啡 50g
朗姆酒20g

巧克力淋面
黑巧克力 100g
可可脂 50g
葡萄籽油 10g

Ingrédients

Biscuits Joconde
(Moule de 40cmx30cm)
3 oeufs
Poudre d’amande 125g
Sucre glace 125g
2 blancs d’oeufs
Sucre 10g
Farine T45 20g
Beurre fondu 20g
180 ° C (356 ° F) pendant 10 minutes

Crème au beurre café
Sucre 100g
Espresso 35g
Sirop 118 ° C (244 ° F)
2 jaunes d’oeufs
Beurre ramolli 180g

Ganache au chocolat
Chocolat noir 80g
Lait 50g
Beurre 20g

Sirop de café
Eau 200g
Sucre 60g
Espresso 50g
Rhum doré 20g

Glaçage au chocolat
Chocolat noir 100g
Beurre de cacao 50g
Huile de pépins de raisin 10g
cake chocolate
巧克力,咖啡,chocolate,chocolat,歌剧院,蛋糕,cake,opera,cafe,coffee

40 thoughts on “[NEW] Opera cake 歌剧院蛋糕 Gâteau opéra Chocolate coffee 巧克力咖啡 Café chocolat 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *